تخته وایت برد معمولی با قاب 1.5 سانت

وایت برد معمولی