تخته وایت برد معمولی با قاب 3 سانت

وایت برد معمولی