تخته وایت برد معمولی با قاب 1 سانت

وایت برد معمولی